දැක්ම

නව තාක්ෂණය තුලින් විශිෂ්ටරාජ්‍ය සේවාවක්

මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකුලව මනා සම්පත් සම්බන්ධිකරණයක් සහිත ප්‍රාදේශිය පරිපාලන ක්‍රමයක්තුලින් ජනතාවගේඅපේක්ෂාවන් ඉටුවන අයුරින් කාර්යක්ෂම ඵලදායි නව රාජ්‍ය සේවාවක් සහතික කිරිම.

History of  Byagama  Divisional Secretariat

Before 1979, Biyagama area was regarded as only one Divisional Secretariat Division. There are 49 urban divisions in arias.
 

Role performed at DS

Name From To
 Mr.V.K.Ruparathna  1983.6.18  
 Mr.Jakody    
 Mr.T.D.Saman Perera    
 Mrs.Puspamala    
 Mrs.candima suriarachchi    
     
     
     
     
     
     

News & Events

13
Aug2018

Test News

Biyagama DS Office

28
Aug2017
බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අගෝස්තු...

Scroll To Top