වසම් වල සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිළධාරීන්
       
# වසම උපාධිධාරියාගේ නම
දුරකථන අංකය
1 265 පමුණුවිල       ඒ.කේ.නිලානි දීපිකා මිය( වැ බ ) 078-4962937
2 265 ඒ ගල් ඒදණ්ඩ                                                  ආර්.අයි.බී.එම්.රත්නකුමාරි මිය ( වැ බ ) 077-8915242
3 268පහළ බියන්විල නැගෙනහිර කේ.ජී.දුනේෂා දිල්මිණි මිය ( වැ බ ) 071-4838381
4 268 ඒපහළ බියන්විල බටහිර එස්.ඒ.චම්මි අනුරාධා මිය ( වැ බ ) 075-8253065
5 268 බී පහළ බියන්විල මධ්‍යම කේ.ඩී.එස්.ආර්. විජේසේකර ( වැ බ ) 072-2935285
6 269 ඉහළ බියන්විල උතුර          එම්.වී.ඩී.නදීකා කුමාරි මිය  ( වැ බ ) 077-9892160
7 269 ඒ මාවරමණ්ඩිය එම්.වී.ඩී.නදීකා කුමාරි මිය 077-9892160
8 269 බී ඉහල බියන්විල මධ්‍යම බී.එම්.එන්.එම්.බී.බන්නැහැක මිය ( වැ බ ) 077-4571394
9 270 මාකොළ උතුර/ඉහළ කේ කේ එස් එන් කුමාර මයා ( වැ බ ) 0702877605
10 270 ඒ මාකොළ උතුර/මධ්‍යම ජි ඒ වරුණි වසන්ති මිය 077-9197899
11 270 බී මාකොළ උතුර/පහළ ඒ.එම්.නිමන්තිකා සදමාලි මිය ( වැ.බ ) 0713019105
12 271මාකොළ දකුණ/ඉහළ ආර්.කේ.ඒ.ඩී.එස්.මල්කාන්ති මිය (වැ.බ.) 077-5878484
13 271 ඒ සපුගස්කන්ද බී.එස්. විදානපතිරණ රත්නායක මිය ( වැ බ ) 071-5302767
14 271 බී මාකොළ දකුණ/පහළ ජි එන් ඩි ටි අබේවර්ධන මිය 0770689618
15 272 මීගහවත්ත නැගෙනහිර ඒ.එම්.නිමන්තිකා සදමාලි මිය 0713019105
16 272 ඒ මීගහවත්ත බටහිර          ටී.වී.සී.එස්.කුමාරි මිය 071-7322552
17 272 බී දරණගම                                ඩී.එම්.සුගත් දිසානායක මයා ( වැ.බ ) 077-1718802
18 273 කම්මල් වත්ත                                         කේ කේ එස් එන් කුමාර මයා 0702877605
19 274 සියඹලාපේ උතුර ඊ.ඒ.ඩී.එස්.ආර්.එගොඩවත්ත මයා 0783583207
20 274 ඒ සියඹලාපේ දකුණ ජේ.ඒ.ජි සුගන්දිකා මිය             0772508952
21 274 බී යටිහේන ජේ.ඒ.ජි සුගන්දිකා මිය      ( වැ.බ )            0772508952
22 274 සී සියඹලාපේවත්ත ආර්.එම්.එස් රත්නායක මයා ( වැ.බ ) 077-1838326
23 275 හෙයියන්තුඩුව උතුර ජි ඒ වරුණි වසන්ති මිය( වැ.බ ) 077-9197899
24 275 ඒ හෙයියන්තුඩුව දකුණ  බී.එම්.එන්.එම්.බී.බන්නැහැක මිය 077-4571394
25 275 බී හෙයියන්තුඩුව නැගෙනහිර ආර්.එම්.එස් රත්නායක මයා  077-1838326
26 275 සී හෙයියන්තුඩුව බටහිර ඒ.ජී.නෙරංජලා ( වැ.බ ) 077-7321013
27 276 මාබිම නැගෙනහිර ජි එන් ඩි ටි අබේවර්ධන මිය 0770689618
28 276 ඒ  මාබිම බටහිර ඒ.ජී.නෙරංජලා 077-7321013
29 277 ගෝනවල නැගෙනහිර ඒ.කේ.නිලානි දීපිකා මිය 078-4962937
30 277 ඒ ගෝනවල බටහිර ආර්.අයි.බී.එම්.රත්නකුමාරි මිය 077-8915242
31 277 බී ගෝනවල මධ්‍යම භද්‍රානි සංජීවා විදානපතිරණ රත්නායක මිය 071-5302767
32 278 තල්වත්ත කේ.ඩී.එස්.ආර්. විජේසේකර 072-2935285
33 278 ඒ බොල්ලෑගල එච්.ඒ.තනෝජා මිය 0702112121
34 279 පට්ටිවිල උතුර ටී.ඩී. කහදගේ  071-8773129
35 279 ඒ පට්ටිවිල දකුණ කේ.ජී.දුනේෂා දිල්මිණි මිය 071-4838381
36 280 බියගම උතුර    එච්.ජී.එල්.එස්.පුෂ්පකාන්ති මිය 0711206322
37 280 ඒ යබරලුව උතුර එච් ඩි ජනක රංජිත් මයා  0702880051
38 280 බී බියගම නැගෙනහිර ආර්.කේ.ඒ.ඩී.එස්.මල්කාන්ති මිය 077-5878484
39 280 සී බියගම දකුණ බී.ඩී.කුෂාන්ති පෙරේරා මිය 077-4181271
40 280 ඩී බියගම බටහිර ඩී.එම්.සුගත් දිසානායක මයා 077-1718802
41 280 ඊ යබරලුව දකුණ        ආර්.පී.කේ.එන්.රාජපක්ෂ 071-0718617
42 281 වල්ගම නැගෙනහිර බී.ඩී.කුෂාන්ති පෙරේරා මිය ( වැ. බ ) 077-4181271
43 281 ඒ වල්ගම බටහිර එස්.ඒ.චම්මි අනුරාධා මිය 075-8253065
44 281 බී උලහිටිවල                     ආර්.පී.කේ.එන්.රාජපක්ෂ ( වැ බ ) 071-0718617
45 281 සී මල්වාන                        එච් ඩි ජනක රංජිත් මයා ( වැ.බ ) 0702880051
46 282 කදුබොඩ නැගෙනහිර              ජී.ජී.එන්.ඩී.අමරරත්න මිය (වැ.බ) 071-8349362
47 282 ඒ දෙල්ගොඩ ඊ.ඒ.ඩී.එස්.ආර්.එගොඩවත්ත මයා ( වැ.බ ) 0783583207
48 282 බී කදුබොඩ බටහිර ජී.ජී.එන්.ඩී.අමරරත්න මිය 071-8349362
49 283 අකුරුමුල්ල   ටී.ඩී. කහදගේ  ( වැ.බ ) 071-8773129

News & Events

28
Aug2017
බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අගෝස්තු...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top