1  
රජයේ/ ස්වේච්ජා/ ආයතන/ සංවිධානයේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
කඩවත පොදු වෙළඳ සංකීර්ණ එක්සත් වෙළඳ සංගමය අංක 25, පොදු වෙළඳ පොළ, කඩවත 724064259
විජයංගනී පටුමග අන්‍යෝන්‍ය සුභ සාධක සංගමය 65/4, භාතිය මාවත, පමුණුවිල, ගෝනවල 714240416
මාකොළ ව්‍යාපාරික සංගමය 63, මාකොළ උතුර, මාකොළ 714493373
උදාන මාවත අන්‍යෝන්‍යධාර හා සුභ සාධක සමිතිය C77, මාකොළ දකුණ, මාකොළ 772457113
වැලිකැටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය 455/1, කොහල්විල පාර, වැලිකැටිය, ගෝනවල 112918171
එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය 601/2K, බුළුගහ වත්ත පාර, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 112925876
කඳුබොඩ එස්ටේට් සුභ සාධක සංගමය ප්‍රජා ශාලාව, කඳුබොඩ එස්ටේට්, කඳුබොඩ කඳුබොඩ, දෙල්ගොඩ 112402480
සුපිපි විශේෂ අධ්‍යාපන ආයතනය 10/B/4, සපුගස්කන්ද පාර මාකොළ දකුණ 771111187
කොස්ලන්ද වත්ත සහන සේවා සුභ සාධන සංගමය    603/16, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 112929390
දෙල්ගොඩ -අළුබෝවිල සුභ සාධක සහ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 181. අළුබෝවිල, දෙල්ගොඩ 113146864
සුහද එක්සත් සංවර්ධන සුභ සාධක සමිතිය 150, 6 වන පටුමග , සිරිමංගල පාර, මාකොළ දකුණ 112964738
ආලෝක සුභ සාධක සංගමය 657/3, මාකොළ උතුර, මාකොළ 112963492
එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය 60, රණසිංහ මාවත, මීගහවත්ත. සියඹලාපේ 112977188
බියගම විදාතා ව්‍යවසායක සුභ සාධක සහ මරණාධාර සමිතිය විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සපුගස්කන්ද, මාකොළ 112401203
පට්ටිවිල සියනෑ සිරි ත්‍රීරෝද රථ සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 8/1/B, පට්ටිවිල, ගෝනවල 723611359
බතලහේනවත්ත එකමුතු හවුල අන්‍යෝන්‍යාධාර සහ සුභ සාධක සමිතිය 344, බතලහේනවත්ත, ගෝනවල, කැළණිය 112910096
කඩවත ඉහළ බියන්විල මිල්ලගහවත්ත හා දළුග්ගල ග්‍රාමෝපකාර හා අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 302, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 112964578
එක්සත් සුභ සාධක හා සමාජය සුරකීමේ සමිතිය 124, යටවත්ත පාර, බියගම 112488194
පමුණුවිල සහයෝගීතා සුභ සාධක සංවර්ධන සමිතිය 120/6, පමුණුවිල, ගෝනවල 723304568
හීනවලදෙණිය එකමුතු අන්‍යෝන්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය 224/C, කඳුබොඩ, දෙල්ගොඩ 112402138
කුරුඳුවත්ත සංවර්ධන සමිතිය 309, පිංතාලිය පාර, පහළ බියන්විල, කඩවත 777925325
සමඟි අවමංල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය 245/6, පහළ බියන්විල, කඩවත 714456484
සමඟි සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය 663/A, කජුහේන පාර, හෙයියන්තුඩුව 750771408
සහන අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය 314/5, වල්ගම නැගෙනහිර 775254242
කොළඹහේනවත්ත යබරළුව එක්සත් සුභ සාධක හා අවමංග්‍යාධාර සමිතිය 163/A, යබරළුව, මල්වාන 729935205
ගාමිණී එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය 322/2/A, මාකොළ දකුණ, මාකොළ 112962471
ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 133, පමුණුවිල, ගෝනවල 782742705
හරිත උයන සුභ සාධක සමිතිය හරිත උයන, අකුරුමුල්ල, දෙල්ගොඩ 112403105
තිමල්කා පොත්තෙවෙල පදනම 58/1, පමුණුවිල, ගෝනවල 112910004
කඳුරුකැටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය 509/4/A, ගෝනවල, කැළණිය 757942376
බොල්ලෑගල සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය 213/B, විජයාරාම පාර, බොල්ලෑගල 771818877
බොදු කිතුණු ඉස්ලාම් එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය 6/1/A, ජය මාවත, මාකොළ 777777073
කජුගහමුල එක්සත් පරෝපකාරී සංවිධානය 200/4/B, ගෝනවල, කැලණිය 717303018
කහගලහේවා අසරණ සරණ සමාජ සේවා පදනම 137/1, සියඹලාපෙවත්ත, දෙල්ගොඩ 112489877
කඳුබොඩ පන්සල පාර එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය 285/1, පන්සල පාර, කඳුබොඩ, දෙල්ගොඩ 723552251
බොල්ලෑගල  ඩයමන්ඩ් සුභ සාධක සමිතිය 153/3, සිරි පැරකුම් මාවත, බොල්ලෑගල 112919684
ගුණරතන මාවත එක්සත් සුභ සාධක සහ අවමංග්‍යාධාර සමිතිය 397/2/A, මාකොළ උතුර, මාකොළ 759752335
ග්‍රාමීය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානය, සියඹලාපෙවත්ත, දෙල්ගොඩ 712450143
දරණාගම නව එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභ සාධක සමිතිය ශ්‍රී සුචරිතාලංකාර විහාරස්ථානය, දරණාගම, දෙල්ගොඩ 112488534
සුනේත්‍රාරාම මාවත ආරක්ෂක සහ සමාජ සුභ සාධක සමිතිය සුනේත්‍රාරාම මාවත, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 773914451
පොල්හේන එක්සත් සුභ සාධක අවමංල්‍යාධාර සමිතිය යටිහේන, මල්වාන 712200667
මිතුරු සෙවන කාන්තා පදනම 463/3, පේරගස් හන්දිය, බියගම 778811275
මාකොළ දකුණ පහළ අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභ සාධන සමිතිය 60, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, මාකොළ දකුණ, මාකොළ 112913209
වතුරපාත සුභ සාධක සමිතිය 474, වතුරපාත, හෙයියන්තුඩුව 112488805
මාෂි පරිසර සංරකෂණ සංවිධානය 535/2, මාවරමංඩිය, සියඹලාපෙ 112977007
මිල්ලගහවත්ත සුභ සාධන හා මරණාධාර සංගමය 367, මාකොළ උතුර, සියඹලාපේ -
දැහැමි වැඩිහිටි සංගමය සියඹලාපෙ උතුර 273/2, සියඹලාපෙ උතුර, සියඹලාපෙ -
උදය මාවත එක්සත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 38/B, උදය මාවත, සපුගස්කන්ද, මාකොළ 112401232
සෙත් ජන ලංකා සංවිධානය 654/A, යටිහේන, මල්වාන 718073044
සරණ සුභ සාධක හා අවමංග්‍යාධාර සමිතිය 498/A/2, බොතේජු මාවත, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 112976127
පරිසර හා මානව හිමිකම් සුරැකීමේ සංවිධානය 57/3, ජයන්ති මාවත, බියගම 112487198
සුනෙත අන්‍යෝන්‍යාධාර සංගමය 161, කඳුබොඩ, දෙල්ගොඩ 112402944
බියගම පහළ කාන්තා සමඟි පොදු සේවා සමිතිය 18/1, බියගම 113058603
හල්වල පොදු සේවා සුභ සාධක සාධක සමිතිය 243/2, කොට්ටුන්න පාර, බියගම 712285000
මෙත් සිසිල මානව සංවර්ධන පදනම ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමය, මාවරමංඩිය, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 112976177
මල්වාන ස්ලාමික් ස්පෙෂල් නීඩ් චිල්රන් සෙන්ටර් 811/2/B, යටිහේන, මල්වාන 117671975
වනිතා ශක්ති සුභසාධක සමිතිය 39, පට්ටිවිල, ගෝනවල 113191917
හෙල්ප් ඉන්ටර් නැෂනල් ෆවුන්ඩේෂන් 99/2, ද ධම්ම වොයිෂ් ඉන්ටර් නැෂනල් සෙන්ටර්, පට්ටිවිල පාර, ගෝනවල, කැලණිය 716904713
අජිත් කුමාර පදනම 190/2, නුවර පාර, පහළ බියන්විල, කඩවත 718179230
යොෂීඩා ෆවුන්ඩේෂන් යොෂීඩා සමාජ සේවා හා අධ්‍යාපන සංවර්ධන පදනම, සපුගස්කන්ද, මාකොළ 112400077
සල ඉවුර කලා හා සුභ සාධක සංගමය 28, කොළඹ පාර, බියගම 718342092
කඳුබොඩ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය 67/1, කඳුබොඩ, දෙල්ගොඩ -
ගඟබඩ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය 136/8, ගඟබඩ පාර, බොල්ලෑගල, ගෝනවල 713490051
මාබිම ශ්‍රී බොධිවර්ධන සමිතිය 120/4, වක්කඩවෙල පාර, මාබිම, හෙයියන්තුඩුව 785112965
පාරමී සුභ සාධක උපාසක සමිතිය පුරාණ රජමහා උපාසක සමිතිය 112487527
බටලන්ද සමාජ සේවා සංගමය 80/6/A, බටලන්ද වත්ත, මාකොළ දකුණ, මාකොළ 713205474
පට්ටිවිල ජාතික නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේසුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  47, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, පට්ටිවිල, කැලණිය 113190209
කඳුබොඩ ප්‍රගතිශීලී අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය 111/B, පොල්හේන, කඳුබොඩ, දෙල්ගොඩ 112402310
බුද්ධ ජයන්ති සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය 472/16/E, මාකොළ උතුර, මාකොළ 776228383
සමඟි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 394/2, සාම මාවත, බියගම 112487970
මදනායකපුර සුහද සුභ සාධක සමිතිය 72/26, පට්ටිවිල, ගෝනවල 771920222
සමෘද්ධි සුභ සාධක සමිතිය-ඉහළ බියන්විල 325/4, ඉහළ බියන්විල, කඩවත 756006502
වනිතා ශක්ති සුභ සාධක සමිතිය 39,පට්ටිවිල, ගෝනවල 602191917
මාබිම බටහිර ග්‍රාමීය ආපදා කළමණාකරන කමිටුව 233, මාබිම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, ශාන්ති , මාබිම, හෙයියන්තුඩුව -
මහවත්ත සහන සුභ සාධක සමිතිය 50/1, මහවත්ත, පට්ටිවිල, ගෝනවල 115637716
අරුණෝදය සුභ සාධක සමිතිය- මාකොළ 657/4, මාකොළ උතුර, මාකොළ 723611530
බෙටර් ටුමෝරෝ 77/3, මීගහවත්ත, සියඹලාපෙ 773555877
බියගම දකුණ ග්‍රාමීය ආපදා කළමණාකරණ කමිටුව 176, බියගම දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, බියගම දකුණ 775814191
යබරළුව උතුර ග්‍රාමීය ආපදා කළමණාකරණ කමිටුව 280/A, යබරළුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය -

News & Events

28
Aug2017
බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අගෝස්තු...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top