බියගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය මගින් පවත්වන. (රට වෙනුවෙන්න එකට සිටිමු) වැඩසටහනට සමගාමි වැඩසටහන් රාශියක් 2019/07/25 දින සිට 2019/08/04 දක්වා සිදු කරණු ලැබිය.

dengue preventing2

 

ජංගම සේවය

20190803 105523

News & Events

28
Aug2017
බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අගෝස්තු...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top